Dublin Core

Z racji na głębokość tematu moja sugestia — ograniczyć się do najbardziej użytecznych informacji. Chociaż kuszące jest opisanie wszystkiego ;)

Z powodu wielokrotnego nadużywania (chociażby: spamowania słowami kluczowymi) metatagów jakie znaliśmy z czasów HTML stały się one bezużyteczne i stopniowo wychodzą z użycia.

Dublin Core Metadata Initiative to organizacja zajmująca się rozwijaniem i upowszechnianiem formatu Dublin Core. Celem przewodnim jest stworzenie standardu umożliwiającego szybkie i łatwe przeszukiwanie zasobów elektronicznych w poszukiwaniu kluczowych informacji.

Dublin Core jest 15-elementowym formatem metadanych, ustalonym na podstawie międzynarodowego konsensusu, które dodatkowo mogą być uszczegóławiane przez tzw. kwalifikatory. Jest to minimalny opis zasobów informacyjnych.

Dublin Core tworzony jest od 1995 roku i rozwijany na corocznych warsztatach gromadzących ekspertów bibliotekarzy, informatyków, specjalistów w zakresie sieci komputerowych i bibliotecznych oraz osób pracujących nad tekstami (np. wydawców).

Z czym to jeść

Tytuł: DC.title

Element opisujący nazwę nadaną dokumentowi. Z reguły nazwę pod którą dane zagadnienie (dokument) jest powszechnie znane.

 <meta name="DC.title" lang="en" content="DC Dublin Core META Tags — DCMI Dublin Core Metadata Initiative">

Autor: DC.creator

Osoba, organizacja bądź usługa odpowiedzialna za stworzenie dokumentu. Najczęściej używane — imię i nazwisko autora.

 <meta name="DC.creator" content="Jan Kowalski">

Temat: DC.subject

Temat poruszanego w dokumencie zagadnienia. Z reguły temat będzie opisany słowami kluczowymi, kluczowymi frazami bądź kodami klasyfikacyjnymi (ISBN?).

 <meta name="DC.subject" lang="en" content="DCMI; Dublin Core Metadata Initiative; DC META Tags">

Opis: DC.description

Element opisujący dokument i jego treść. Może zawierać odniesienia do spisu treści, graficznej jego prezentacji itp.

 <meta name="DC.description" lang="pl" content="Przykłady użycia Metatagów Dublin Core.">

Wydawca: DC.publisher

Element przedstawiający osobę, organizację bądź usługę, która opublikowała dokument.

 <meta name="DC.publisher" content="kurs browsehappy.pl">

Współtwórca: DC.contributor

Osoba, organizacja bądź usługa odpowiedzialna za rozwój/zmiany w dokumencie.

 <meta name="DC.contributor" content="Polish [email protected] Initiative">

Data: DC.date

Data odnosząca się do ważnego wydarzenia w dziejach dokumentu.

Z reguły będzie to data powstania dokumentu, zapisana w formacie zgodnym ze standardem ISO-8601 (W3CDTF), czyli: RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień).

 <meta name="DC.date" scheme="W3CDTF" content="2005-03-30">

Typ dokumentu: DC.type

Element zawiera terminy, gatunki, funkcje czy inne dane opisujące treść dokumentu.

Język: DC.language

Język dokumentu lub poszczególnych jego elementów ustala się też atrybutem xml:lang. W obrębie dokumentów HTML lang="pl", dla dokumentów XHTML oraz XML xml:lang="pl"

Element definiujący język w jakim został stworzony opisywany dokument. Zalecane jest stosowanie dwu-trzy literowych identyfikatorów języka opcjonalnie uzupełnionych o dodatkowe znaki definiujące język. Np "en" lub "eng" dla języka angielskiego, "en-GB" dla angielskiego używanego na Wyspach Brytyjskich. "pl" bądź "pl-PL" dla języka polskiego.

Format dokumentu: DC.format

Element opisujący format bądź wymiary dokumentu/jego zawartości. Najczęściej będą to informacje ułatwiające ustalenie co jest potrzebne do odczytania dokumentu (internet, informatyka) bądź informujące o wymiarach fizycznych dokumentu. W przypadku filmów bądź muzyki mogą być to także informacje dotyczące czasu trwania.

Zalecane jest stosowanie powszechnie przyjętej terminologii.

 <meta name="DC.format" scheme="IMT" content="application/xhtml+xml"/>

Identyfikator: DC.identifier

 <meta name="DC.identifier" content="http://browsehappy.pl/identyfikatory/kurs/DublinCore"/>

Źródło: DC.source

Element definiujący oryginalne źródło pochodzenia informacji zawartych w dokumencie. Dokument może czerpać ze źródła w całości bądź w częściach.

 <meta name="DC.source" content="http://kurs.browsehappy.pl/HTML/DublinCore">

Zasięg: DC.coverage

Dziedzina bądź obszar objęty zawartością dokumentu.

Tag ten z reguły będzie zawierał informację „przestrzenną” dotyczącą „lokalizacji” (czasowej, regionalnej bądź synonim dla: jurysdykcja, np organizacji rządowych) dokumentu.

 <meta name="DC.coverage" content="World">

Legalność: DC.rights

Element definiuje licencję bądź inne prawa obejmujące dokument i treści w nim zawarte. Brak DC.rights nie daje podstaw do przyjęcia jakichkolwiek założeń co do praw i licencji jakimi został objęty.

 <meta name="DC.rights" content="http://kurs.browsehappy.pl/Kurs/Informacje#licencja">

Więcej informacji znajdziesz w ePoradniku redaktora zasobów cyfrowych (po polsku).


Zmodyfikowano: 27.08.2011, 06:54
submit